Thursday, September 25, 2008

Kamchatka IV. Koryaksky Volcano


No comments: